bouwadvies

Mari Plan is in te huren als plan­begelei­der bij nieuw­bouw en ver­bouwin­gen. Bouwen is samen werken met ver­schil­lende bouwdis­ci­plines. Het is belan­grijk dat iemand onafhanke­lijk de uit­gew­erkte plan­nen con­troleert op de oor­spronke­lijke uit­gangspun­ten en de gewen­ste kwaliteit. Mari Plan heeft een groot inlev­ingsver­mo­gen in de toekom­stige gebruiker en zal altijd vanuit de belev­ing van de gebruiker het plan toetsen.

Mari Plan heeft jaren­lange ervar­ing als pro­jectlei­der en spreekt de taal van de bouw. In prak­tijk betekent dit com­mu­ni­catie storin­gen weghalen en zor­gen dat de neuzen weer de dezelfde richt­ing wijzen. U zit niet te wachten op onn­odige ver­trag­ing omdat de bouw­part­ners niet goed met elkaar communiceren.

Mari Plan maakt in een vroeg sta­dium al een kosten overzicht door mid­del van kenge­tallen. Hier­door is al snel duidelijk of het plan finan­cieel haal­baar is. In elke fase wordt er een gespeci­ficeerde cal­cu­latie gemaakt om finan­ciele tegen­vallers te voorkomen.

Mari Plan kan u advis­eren in duurzaam bouwen. Duurzaam bouwen bestaat niet enkel uit duurzame bouw­ma­te­ri­alen toepassen. In ontwerp en instal­laties zijn diverse mogelijkhe­den om het energie­ver­bruik te verminderen.

 

bouwad­vies     ontwerp    visu­al­isatie    bouwtechniek