bouwtechniek

Mari Plan ver­zorgt voor u het bouwkundig teken­werk.  Het teken­werk is onder te verde­len in 4 fases:

  • Idee Fase
  • Ontwerp Fase
  • Tech­niek Fase
  • Uitvo­er­ing Fase

In de idee fase wordt uw idee op hoofdli­j­nen in een ontwerp gevi­su­aliseerd. Het ontwerp wordt getoetst op het bestemmingsplan.

In de ontwerp fase wordt uw idee verder ont­wor­pen. Mate­ri­alen en maatvo­er­ing wor­den toegevoegd. Het ontwerp wordt getoetst op bouwbesluit en wel­stand. Tevens kun­nen wij voor u de bouw­f­y­sis­che berekenin­gen, brandtech­nis­che advis­er­ing en aan­vraag omgev­ingsver­gun­ning verzorgen.

In de tech­niek fase wordt het ontwerp tech­nisch verder uit­gew­erkt, zodat de aan­nemer kan cal­culeren en zijn uitvo­er­ing kan voor­berei­den. In een kleiner project is het voor de aan­nemer mogelijk om vanaf deze bestek­tekenin­gen te bouwen.

In de uitvo­er­ing fase wor­den er werk­tekenin­gen gemaakt, zodat de aan­nemer deze als onder­leg­ger voor zijn uitvo­er­ing kan gebruiken

Mari Plan is in te huren voor elke fase. Grote pro­jecten wor­den in samen­werk­ing met Adams Bouwad­vies uit­gew­erkt. Adams Bouwad­vies is gespe­cialiseerd in 3D BIM (Build­ing Infor­ma­tion Mod­el­ing). Mar­ius van Zan­ten zal dan als interim pro­jectlei­der en bouwkundig teke­naar optreden.

Mari Plan is ook in te huren om bestaande pan­den in te laten meten en deze te dig­i­talis­eren. Hier­door wordt er een goede onder­leg­ger gemaakt voor verdere uitwerk­ing van het project.

 

bouwad­vies     ontwerp    visu­al­isatie    bouwtechniek