ontwerp

Mari Plan heeft jaren­lange ervar­ing met het samen­werken met archi­tecten. Mari Plan is cre­atief en ana­lytisch, waar­door uw idee ver­taald wordt in een sprek­end ontwerp. Luis­teren en doorvra­gen is belan­grijk om uw wensen goed te begri­jpen. Voor elk project wordt er gekeken hoe de ver­schil­lende ruimtes wor­den gebruikt en ervaren. Interieur, won­ing en tuin wor­den op elkaar afgestemd. Elk ontwerp wordt in 3D gep­re­sen­teerd, zodat u een duidelijk beeld kri­jgt over het ontwerp.

Mari Plan heeft ervar­ing in het bedenken van con­cepten, exterieurs, interieurs en tuinen. Eerst wordt het con­cept gemaakt en  in lijn van het con­cept wordt het project uit­gew­erkt en ver­taald naar ver­schil­lende ruimtes. Won­ing, interieur en tuin wordt één geheel.

Mari Plan kan u advis­eren in duurzaam bouwen. Duurzaam bouwen is niet enkel duurzame bouw­ma­te­ri­alen toepassen. In ontwerp en instal­laties zijn veel mogelijkhe­den om het energie­ver­bruik te verminderen.

 

bouwad­vies     ontwerp    visu­al­isatie    bouwtechniek