Diensten

Mari Plan is een bouwad­vies en ontwerp­bu­reau en inzetbaar van ideefase tot en met oplev­er­ing in het bouw­pro­ces. Mari Plan lev­ert free­lance dien­sten voor archi­tecten­bu­reaus, inge­nieurs­bu­reaus, aan­nemers, ontwikke­laars en par­ti­c­ulieren. Dien­sten wor­den op uren­ba­sis of pro­ject­ba­sis aangenomen. Voor de zake­lijke opdracht­gev­er is het ook mogelijk om Mar­ius van Zan­ten als inter­im adviseur, pro­jectlei­der of teke­naar in te huren.

De dien­stver­len­ing van Mari Plan is divers. Wij ver­tal­en het schet­son­twerp van de archi­tect van ontwerptekenin­gen naar werk­tekenin­gen, ver­zor­gen de omgev­ingsaan­vraag en mak­en de ben­odigde berekenin­gen. In een vroeg sta­di­um wor­den de wensen van de opdracht­gev­er gevi­su­aliseerd. Beelden spreken meer dan duizend woor­den. In elk sta­di­um wordt er een cal­cu­latie gemaakt om finan­ciele tegen­vallers te voorkomen. We con­trol­eren het bestek en selecteren aan­nemers. We mak­en de plan­ning en voeren direc­tie over uw bouw­plan­nen of ver­bouw­plan­nen.

 

bouwadvies     ontwerp    visualisatie     bouwtechniek