Over Mari Plan

Mari Plan is een bouwad­vies en ontwerp­bu­reau en inzetbaar van ideefase tot en met oplev­er­ing in het bouw­pro­ces. Mari Plan bouwad­vies en ontwerp is door Mar­ius van Zan­ten opgericht als een­man­sza­ak en is geves­tigd in Nijmegen.

Afgelopen jaren heeft Mari Plan bouwad­vies en ontwerp veel mul­ti­dis­ci­plinaire bouw­pro­jecten tij­dens loon­di­enst in teamver­band uit­gew­erkt, zoals wonin­gen, apparte­ment­ge­bouwen met winkels en par­keer­ga­gares, brandweerkaz­erne, scholen en bedri­jf­s­pan­den. Mari Plan heeft in eigen beheer ver­bouwin­gen, interieurs, tuinen en duurza­am bouwen con­cepten ont­wor­pen en uit­gew­erkt.

Mari Plan heeft zich aanges­loten bij Bouw Ate­lier Druten. Bouw Ate­lier Druten is een groep onafhanke­lijk zelf­s­tandi­ge bouwad­viseurs die zich hebben geves­tigd bij Adams Bouwad­vies­bu­reau te Druten. Geza­men­lijk wordt er opgetrokken om een totaal­pakket van bouwad­vies aan poten­tiële opdracht­gev­ers aan te bieden. Mari Plan is ook lid van het Waste to Ener­gy (W2E) team. W2E inti­tieert, ontwerpt, ontwikkelt en beheert duurzame ver­brand­ing instal­laties ten beho­eve van afvalver­w­erk­ing en duurzame stroomop­wekking.

Opdracht­gev­ers zijn archi­tecten- en inge­nieurs­bu­reaus, aan­nemers, ontwikke­laars en par­ti­c­ulieren.

De dien­sten van Mari Plan zijn:

Visu­alis­eren en trans­formeren van uw idee in een project vol­gens de BIM en Duurza­am Bouwen principes is ons spe­cial­isme. In een vroeg sta­di­um is het mogelijk om een ver­tal­ing van de wensen van de opdracht­gev­ers vorm te geven. Deze tekenin­gen wor­den dan gebruikt om het project of idee te verkopen aan andere par­ti­jen. Het gemis van het dig­i­tale hand­je wordt door Mari Plan opgevan­gen.

U kunt vri­jbli­jvend con­tact met ons opne­men voor meer infor­matie of voor het aan­vra­gen van een geheel vri­jbli­jvende offerte

Met vrien­delijke groet,

 

Mar­ius van Zan­ten

Mari Plan bouwad­vies en ontwerp