transformatie kantoor naar Camelot Campus Rijswijkstraat

transformatie kantoor naar Camelot Campus Rijswijkstraat

Mari Plan heeft als inter­im pro­jectlei­der voor Adams bouwad­vies de trans­for­matie van kan­toor­pand naar Camelot Cam­pus Rijswijk­straat te Ams­ter­dam ver­zorgd.

Clever Real Estate ‑samen­werk­ing tussen Klok­groep en Camelot- heeft het bestaande kan­toor­pand aangekocht om deze te trans­formeren naar 230 huu­rap­parte­menten voor stu­den­ten en jon­geren. Hier­mee wordt inge­speeld op het teko­rt aan betaal­bare apparte­menten in Ams­ter­dam. Adams bouwad­vies is gevraagd om het gehele project bouwkundig en con­struc­tief uit te werken. Het gehele project wordt in BIM opgezet, zodat bouw­fouten virtueel gemaakt en opgelost wor­den. Mari Plan heeft de schet­sen van AGS Archi­tects en akoestis­che rap­portage ver­taald in een tech­nisch uitvo­er­baar ontwerp.

Werkza­amhe­den Mari Plan

  • pro­jectlei­der
  • bouwtech­nis­che ver­tal­ing schets archi­tect en akoestis­che rap­portage
  • gelu­id­be­laste gev­el engi­neer­ing
  • detai­ler­ing
  • BIM
  • artist impres­sion

sta­tus    OPGELEVERD