verbouwing en verduurzaming leegstand hoofdkantoor de Alliantie te Hilversum

verbouwing en verduurzaming leegstand hoofdkantoor de Alliantie te Hilversum

Mari Plan wordt inge­hu­urd als inter­im pro­jectlei­der door Adams bouwad­vies­bu­reau om het leegstaande kan­toor­pand BF op het Lucent ter­rein te Hil­ver­sum grootschalig te ver­bouwen en te ver­du­urza­men naar het hoofd­kan­toor van won­ingsticht­ing de Alliantie.

Op het Lucent ter­rein in Hil­ver­sum gaat Van Wij­nen Pro­jec­ton­twik­kel­ing een bestaand pand duurza­am ren­ov­eren naar een nieuw en hoog­waardi­ge kan­toor­ruimte. Hier­bij wor­den onder andere alle koz­i­j­nen ver­van­gen en de buiten­schil volledig geï­soleerd. Archi­tect Stu­dio Nine Dots heeft een esthetisch ontwerp afgeleverd en Adams Bouwad­vies­bu­reau heeft opdracht om het project zow­el con­struc­tief als bouwkundig verder volledig tech­nisch uit te werken in een hoog­waardig 3D BIM mod­el onder de vlag van inEx­ten­so. Ons gecom­bi­neerd bouwkundig en con­struc­tief mod­el wordt in het werk door mid­del van 3D scans en de daaruit vol­gende Point Cloud gecon­troleerd. Hier­door kri­jg je een accu­raat mod­el die de juiste maatvo­er­ing van alle ele­menten weergeeft. De aan­nemer gebruikt tevens het 3D BIM mod­el om zijn uitvo­er­ing voor te berei­den. Door mid­del van gere­genereerde hoeveel­hei­d­stat­en weet de aan­nemer wat en hoeveel mate­ri­alen hij moet bestellen. In de werk­fase wor­den de 3D mod­ellen van de co-mak­ers in het mod­el gevoegd, zoals instal­latie, koz­i­j­nen, bin­nen­wan­den en pla­fond. Door het gebouw eerst virtueel te bouwen wor­den bouw­fouten voorkomen en wordt de bouwti­jd verko­rt.

De oplev­er­ing van dit project wordt eind 2015 verwacht.

Werkza­amhe­den Mari Plan

  • pro­jectlei­d­ing
  • bouwtech­nis­che ver­tal­ing defin­i­tief ontwerp archi­tect
  • detail­ler­ing
  • BIM

sta­tus    OPGELEVERD