Virtueel Bouwen met bim

Virtueel Bouwen met bim

Mari Plan heeft in samen­werk­ing met Adams bouwad­vies het con­cept Virtueel Bouwen met BIM ont­wor­pen. Virtueel Bouwen is een 3D BIM model, waarin pro­duct­in­for­matie, kosten in aan­schaf, reparatie en onder­houd dig­i­taal enz– is toegevoegd. Hier­door is het mogelijk om in een vroeg sta­dium de kosten van ontwik­kel­ing, uitvo­er­ing en beheer inzichtelijk te maken.

Het 3D model is opge­bouwd uit bouwkunde, con­struc­tie en instal­latie gegevens. Hier­door is er geen com­mu­ni­catiestor­ing meer tussen tekenin­gen van de ver­schil­lende adviseurs. Indien een dra­gende muur wordt ver­plaatst wordt dit namelijk automa­tisch in de bouwkunde-, con­struc­tie– en instal­latie tekenin­gen doorgevoerd.

Voorde­len voor u:

  • Virtueel bouwen met Bim maakt een inte­graal ontwerp mogelijk, waar­door er min­der fouten in de bouw optre­den. De voor­berei­d­ingstijd kan gehalveerd wor­den, vergeleken bij een tra­di­tion­eel ontwerpproces.
  • Het model is een data­base met alle pro­ject­gegevens, transparant en inzichtelijk. Tij­dens de bouw en na oplev­er­ing is alle infor­matie over een onderdeel naspeurbaar.
  • De uitein­delijke bouwkosten zijn lager. Enerz­i­jds door­dat de bouw­fouten al virtueel zijn gemaakt en opgelost, anderz­i­jds door­dat alle tekenin­gen met elkaar overeen­stem­men. Alle infor­matie wordt uit het cen­trale model gegenereerd.

Con­cept Virtueel Bouwen wordt momenteel verder ontwikkeld en op de vol­gende aspecten uitgewerkt:

  • Ontwik­kel­ing en Uitvoering
  • Onder­houd en Verduurzaming

Werkza­amhe­den Mari Plan

  • con­cept bedenken
  • cal­cu­latie
  • artist impres­sion