Werkwijze

Mari Plan bouwad­vies en ontwerp zorgt dat uw idee wordt gere­aliseerd. Bouwen is samen­werken en daarom zal er regel­matig over­leg zijn tussen u en de bouw­part­ners. De werk­wi­jze is in vier fas­es onderverdeeld.

Idee Fase

In de idee fase wordt uw idee op hoofdli­j­nen in een ontwerp gevi­su­aliseerd. Het ontwerp wordt getoetst op het bestem­mings­plan.

 • mas­sas­tudie
 • vlekken­plan
 • over­leg gemeente
 • artist impres­sion
 • sticht­ingskosten

Ontwerp Fase

In de ontwerp fase wordt uw idee verder ont­wor­pen. Mate­ri­alen en maatvo­er­ing wor­den toegevoegd. Het ontwerp wordt getoetst op bouwbesluit en wel­stand. Tevens kun­nen wij voor u, een aan­vraag omgev­ingsver­gun­ning ver­zor­gen.

 • voor­lop­ig ontwerp
 • defin­i­tief ontwerp
 • voorover­leg wel­stand
 • over­leg gemeente
 • over­leg adviseurs
 • bouwbesluit­toets­ing
 • bouwwbesluit­berekenin­gen
 • bouw­f­y­sis­che berekenin­gen
 • brandtech­nis­che advis­er­ing
 • aan­vraag omgev­ingsver­gun­ning
 • inmeting­stekenin­gen
 • verkooptekenin­gen
 • splits­ing­stekenin­gen
 • artist impres­sion
 • kosten cal­cu­latie

Tech­niek Fase

In de tech­niek fase wordt het ontwerp tech­nisch verder uit­gew­erkt, zodat de aan­nemer kan cal­culeren en zijn uitvo­er­ing kan voor­berei­den.

 • bestek­tekenin­gen
 • kosten cal­cu­latie
 • over­leg adviseurs
 • bouwkundig bestek of tech­nis­che omschri­jv­ing
 • aanbeste­d­ing en gun­ningad­vies

Uitvo­er­ing Fase

In de uitvo­er­ing fase wordt uw idee gere­aliseerd.

 • werk­tekenin­gen
 • revisi­etekenin­gen
 • bouw­begelei­d­ing of direc­tievo­er­ing
 • beo­ordel­ing meer- en min­der­w­erk
 • oplev­er­ing
 • nazorg

Op alle door Mari Plan bouwad­vies en ontwerp te ver­richt­en werkza­amhe­den is De Nieuwe Regeling 2011: Rechtsver­houd­ing opdracht­gev­er-archi­tect, inge­nieur en adviseur (afgeko­rt DNR 2011) van toepass­ing. De DNR 2011 is gede­poneerd ter griffie van de Recht­bank te Ams­ter­dam onder num­mer 56/2013.