zero home - de prefab energieneutraal woning

zero home — de prefab energieneutraal woning

Mari Plan heeft voor pri­jsvraag ‘Groeis­tad zoekt Bouw­ers’ de ZERO HOME - de pre­fab energien­eu­traal won­ing ont­wor­pen. Gemeente Nijmegen heeft inno­vatieve bouw­ers en ontwer­pers gevraagd om een con­cept te bedenken om sneller en goed­koper te bouwen. Het voor­tra­ject wordt verkort door Virtueel Bouwen met BIM en het pre­fab beton­bouwsys­teem ver­snelt de bouwtijd. Door duurzame energieop­wekking is de instal­latie energien­eu­traal. Gemeente Nijmegen heeft ZERO HOME genomineerd.

ZERO HOME

 • Virtueel Bouwen met BIM maakt een inte­graal ontwerp mogelijk, waar­door er min­der fouten in de bouw optre­den. De voor­berei­d­ingstijd kan gehalveerd wor­den, vergeleken bij een tra­di­tion­eel ontwerpproces.
 • Pre­fab beton bouw is snel en goed­koper bouwen. De beton con­struc­tie wordt ges­tandaardis­eerd en gecon­di­tion­eerd gebouwd. De gepre­fab­riceerde won­ing wordt in één week geplaatst en afgewerkt.
 • Vari­atie in gevel­beeld kri­jgt men door pre­fab ele­menten, zoals erker, bloem­raam , luifel, enz toe te passen.
 • Vari­atie in archi­tec­tuur is goed mogelijk door ander mate­ri­aal en beli­jn­ing toe te passen.
 • Beton heeft een hoge warmte accu­mu­latie en heeft hier­door een lage warmte– en koel­ing vraag.
 • Zon­nepan­e­len in com­bi­natie met een warmte pomp is een duurzame energie opwekking. Door teveel gewon­nen energie terug aan het net te lev­eren is de won­ing energieneutraal.
 • ZERO HOME is lev­ensloopbestendig en voor­bereid voor mogelijke transformaties.

Werkza­amhe­den Mari Plan

 • con­cept bedenken
 • ontwerp tekenin­gen
 • tech­niek tekeningen
 • artist impres­sion
 • plan­pre­sen­tatie aan gemeente Nijmegen

sta­tus    GENOMINEERD